Actualitat

Correcció errors del llistat provisional de persones candidates amb la puntuació de la prova escrita i l'avaluació de mèrits de la Convocatòria 1/2020

El passat 10 de setembre de 2020 es va publicar en el DOGV (núm. 8902) la Resolució de 2 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convocaven borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32-01 i A2-14-01 vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'IVIA.

Des del passat dia 27 està disponible el llistat provisional de persones candidates que han superat la prova escrita al costat de la puntuació obtinguda  i l'avaluació de mèrits al·legats. A dia 2 de febrer, publiquem la correcció d'errors d'aquest llistat. 
 

Els candidats compten amb un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a aquesta publicació, per a formular reclamacions de manera telemàtica.

Més informació en https://bit.ly/39ms63B