Actualitat

Publicació llistats definitius de persones admeses i dates de celebració de la prova escrita de la Convocatòria 2/2020

El 2 de desembre es va publicar en el DOGV la resolució per la qual es convocaven borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1- 32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'IVIA.

El passat 24 de febrer es va publicar en el nostre portal la llista provisional de persones admeses i excloses a la prova d'accés a les respectives borses d'ocupació. Hui, transcorreguts ja els 10 dies hàbils per a formular al·legacions i/o esmenar defectes, publiquem la resolució de 24 de març de 2021 per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a la prova.

En la resolució es convoca també a les persones admeses a la prova escrita, que tindrà lloc en la seu de l'IVIA a Moncada (València) els dies 20, 21 i 22 d'abril.

Més informació en l'apartat d'ocupació del nostre portal.