Actualitat

Disponible en obert l'informe final del projecte Euphresco

Dilluns passat 28 de juny de 2021 es va publicar en Zenodo l'informe final del projecte europeu Euphresco 2017-F-236 "Ceratitis capitata: Better knowledge for better risk management" (FRUITFLYRISKMANAGE).

Aquest projecte, desenvolupat entre abril de 2018 i novembre de 2020, ha comptat amb la participació de la Unitat d'Entomologia del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA. L'equip d'investigació dirigit pel Dr. Francisco Beitia ha tingut una participació destacada en aquest projecte que, a més dels resultats que apareixen en aquest informe final, ha generat noves col•laboracions entre grups europeus d'investigació dedicats al control de mosques de les fruites (i en concret de C. capitata), la qual cosa s'ha materialitzat en diverses publicacions científiques i participacions en congressos.

Com pot veure's en l'informe, el projecte s'ha centrat en:

  • Presència i distribució geogràfica de C. capitata a la Conca Mediterrània.
  • Caracterització biològica de poblacions de C. capitata per mitjà de marcadors moleculars.
  • Control biològic de C. capitata (activitat desenvolupada exclusivament per l'IVIA).
  • Eines per a detecció precoç de mosques de les fruites i estratègies de control utilitzades en els diferents països participants en el projecte.
  • Models predictius d'expansió i abundància de poblacions de C. capitata en les diferents regions climàtiques de la Conca Mediterrània.

Els resultats més significatius aconseguits han sigut:

  • Recopilació d'informació actualitzada sobre distribució geogràfica i incidència de C. capitata en 11 països europeus.
  • La caracterització genètica evidència la presència a Europa de dos grups de poblacions de C. capitata.
  • S'ha optimitzat la cria de dues espècies de parasitoides de C. capitata, d'ús potencial enfront de la plaga i fins i tot enfront de noves espècies de tefrítids que puguen introduir-se a la Unió Europea. El control biològic representa una alternativa interessant als mètodes tradicionals de control.
  • S'han revisat les diverses tècniques de detecció emprades pels països participants en el projecte, destacant l'ús dels paranys Tephri i l'atraient Trypack.
  • S'han construït models predictius basats en dades climàtiques (usant el programari MaxEnt) que permeten construir mapes de risc de presència i evolució de poblacions de C. capitata.

El treball desenvolupat en el projecte no ha arribat, ni molt menys, a conclusions definitives, i és una línia d'investigació que ha de romandre oberta. Donada l'adaptabilitat de C. capitata i la incidència que puga tindre el canvi climàtic, la vigilància d'aquest organisme plaga ha de mantindre's, especialment en països de centre i nord d'Europa, en els quals encara no està realment instal•lada.