Actualitat

Publicació del llistat provisional de persones candidates amb la puntuació de la prova escrita

Els dies 20, 21, 22 i 27 d'abril van tindre lloc les proves escrites corresponents a la convocatòria 2/2020 de borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-32, A2-14-02.

Hui, publiquem la resolució de la direcció de l'IVIA amb els llistats de les qualificacions de la prova escrita en la qual figuren les persones candidates que l'han superada. A més, s'obri un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al d'aquesta publicació, a fi de que les persones candidates que hagen superat la prova escrita puguen presentar un curriculum vitae i un formulari d'autobaremació dels mèrits.

De la mateixa manera, també s'obri un termini de 10 dies hàbils (del 4 al 17 de maig) per a la presentació de reclamacions al llistat de qualificacions.

Més informació en l'apartat d'ocupació del nostre portal.