Actualitat

L'IVIA desenvolupa una nova estratègia per a optimitzar la vigilància epidemiològica de Xylella fastidiosa a Alacant

Després de la detecció de Xylella fastidiosa, la normativa europea estableix el protocol de vigilància epidemiològica a seguir per a demarcar la zona afectada i delimitar l'àrea d'aplicació de les mesures de control. Les tasques d'inspecció, mostreig i anàlisi suposen un elevat cost, per la qual cosa la millora de la seua eficiència és un aspecte fonamental per a la sostenibilitat dels programes de control oficial.

En aquest estudi, publicat en la revista Biological Invasions, es desenvolupa una estratègia de vigilància epidemiològica de tipus seqüencial i adaptativa per a la zona demarcada d'Alacant. L'estratègia organitza la vigilància en diverses fases considerant diferents resolucions espacials de prospecció. Els resultats de cada fase informen la fase posterior, la qual cosa permet concentrar els esforços de prospecció en aquells punts en els quals és més probable trobar el patogen. L'eficiència d'aquesta estratègia es va avaluar estimant la intensitat de mostreig en cadascuna de les fases mitjançant un algorisme de simulació. Aquest algorisme optimitza la detecció de totes les unitats de prospecció en les quals es va detectar almenys una mostra positiva per a X. fastidiosa.

La nova proposta permetria executar el programa de vigilància epidemiològica en la zona d'Alacant mantenint la seua eficàcia i millorant la seua eficiència; reduint els costos d'inspecció, mostreig i anàlisi. Aquest tipus d'estratègia de vigilància epidemiològica per a X. fastidiosa se suma a les metodologies disponibles en les guies de EFSA, que són d'obligat compliment segons el Reglament (UE) 2020/1201, i en les quals també han participat activament investigadors de l'IVIA.

Aquest estudi s'ha realitzat en col•laboració amb el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana i el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Els treballs han sigut finançats pel projecte europeu XF-ACTORS, el projecte INIA-AEI E-RTA 2017-00004-C06-01 FEDER i l'Organització Interprofessional de l'Oli d'Oliva Español. Seguint les pràctiques de ciència oberta, les dades i el codi del model estan disponibles per a facilitar la seua replicació i reproductibilitat.

Pots accedir al text complet de l'article en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.