DESTAQUEM

L'IVIA desenvolupa una nova estratègia per a optimitzar la vigilància epidemiològica de Xylella fastidiosa a Alacant

L'IVIA desenvolupa una nova estratègia per a optimitzar la vigilància epidemiològica de Xylella fastidiosa a Alacant

Després de la detecció de Xylella fastidiosa, la normativa europea estableix el protocol de vigilància epidemiològica a seguir per a demarcar la zona afectada i delimitar l'àrea d'aplicació de les mesures de control. Les tasques d'inspecció, mostreig i anàlisi suposen un elevat cost, per la qual cosa la millora de la seua eficiència és un aspecte fonamental per a la sostenibilitat dels programes de control oficial.

En aquest estudi, publicat en la revista Biological Invasions, es desenvolupa una estratègia de vigilància epidemiològica de tipus seqüencial i adaptativa per a la zona demarcada d'Alacant. L'estratègia organitza la vigilància en diverses fases considerant diferents resolucions espacials de prospecció. Els resultats de cada fase informen la fase posterior, la qual cosa permet concentrar els esforços de prospecció en aquells punts en els quals és més probable trobar el patogen. L'eficiència d'aquesta estratègia es va avaluar estimant la intensitat de mostreig en cadascuna de les fases mitjançant un algorisme de simulació. Aquest algorisme optimitza la detecció de totes les unitats de prospecció en les quals es va detectar almenys una mostra positiva per a X. fastidiosa.

La nova proposta permetria executar el programa de vigilància epidemiològica en la zona d'Alacant mantenint la seua eficàcia i millorant la seua eficiència; reduint els costos d'inspecció, mostreig i anàlisi. Aquest tipus d'estratègia de vigilància epidemiològica per a X. fastidiosa se suma a les metodologies disponibles en les guies de EFSA, que són d'obligat compliment segons el Reglament (UE) 2020/1201, i en les quals també han participat activament investigadors de l'IVIA.

Aquest estudi s'ha realitzat en col•laboració amb el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana i el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Els treballs han sigut finançats pel projecte europeu XF-ACTORS, el projecte INIA-AEI E-RTA 2017-00004-C06-01 FEDER i l'Organització Interprofessional de l'Oli d'Oliva Español. Seguint les pràctiques de ciència oberta, les dades i el codi del model estan disponibles per a facilitar la seua replicació i reproductibilitat.

Pots accedir al text complet de l'article en ReDivia, el repositori institucional de l'IVIA.

 


Publicació correcció d'errors de la Convocatòria 2/2020

Publicació correcció d'errors de la Convocatòria 2/2020

El 3 de maig de 2021 es va publicar en la nostra pàgina web la resolució de la direcció de l'IVIA per la qual es publicava el llistat provisional de les qualificacions obtingudes en la prova escrita per les persones candidates, i s'obria el termini per a la presentació de mèrits per a aquelles persones candidates que havien superat la prova escrita, així, com per a la reclamació al llistat provisional de les qualificacions.

Finalitzades les dues fases del procediment publiquem:

• L'acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció pel qual, vistes les al·legacions presentades a la plantilla de respostes de la convocatòria de la borsa 4, no accepta cap al·legació i manté la plantilla de respostes publicada en la pàgina web de l'IVIA el 28 d'abril de 2021.

• Resolució de la direcció de l'IVIA per la qual es publica el llistat provisional de persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques amb la puntuació obtinguda tant en la prova escrita com en l'avaluació de mèrits al·legats, i s'obri el termini per a la reclamació a la puntuació d'aquests mèrits.

• Nota aclaridora de les comissions de valoració dels mèrits presentats per les persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques.

A 9 de juny de 2021, advertit un error en la Resolució de 27 de maig de 2021 de la direcció de l'IVIA per la qual es publica la puntuació provisional de l'avaluació de mèrits al·legats per les persones candidates a formar part de les borses d'ocupació temporal específiques, publiquem una correcció d'errors amb la puntuació obtinguda tant en la prova escrita com en l'avaluació de mèrits al·legats. Així, s'obri també el termini per a la reclamació a la puntuació d'aquests mèrits.

Més informació en l'apartat d'ocupació.


Seminari científic-tècnic: Paper dels trets funcionals hídrics i la seua variabilitat en l'estabilitat de les comunitats d'herbàcies

Seminari científic-tècnic: Paper dels trets funcionals hídrics i la seua variabilitat en l'estabilitat de les comunitats d'herbàcies

Ponent: Dra. Alicia Forner - Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA)

Data: 11 de juny de 2021. 13:00h.

Lloc: Sala d'Actes  IVIA, canal GVA i portal IVIA

Resumn:

L'estudi de la variabilitat de trets funcionals relacionats amb l'estrés hídric ha sigut àmpliament estudiat en moltes espècies de plantes llenyoses. No obstant això, és poc coneguda en espècies d'herbàcies. En el nostre estudi volem identificar aquesta variabilitat, la relació entre els diferents trets funcionals i la seua modificació per altres factors com l'existència de diferents grups funcionals en una comunitat. A més, analitzem com responen les diferents comunitats a una reducció en la disponibilitat d'aigua. Els resultats de l'estudi ens aportaran informació essencial per a conéixer com la biodiversitat i l'estabilitat d'aquestes comunitats multifuncionals es veurà afectada en un context de canvi climàtic.

Experiment de comunitats d'herbàcies en el
Centre per a la Investigació i l'Experimentació
Forestal (CIEF). Fotografia: Alicia Forner.