Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

FUNGITECH

FUNGITECH

Optimització de la tecnologia d'aplicació per a l'ús efectiu de fongs entomopatògens. Cas d'estudi: maneig sostenible de la mosca mediterrània de la fruita. (FUNGITECH)

La creixent consciència mediambiental i la preocupació social de la Unió Europea per preservar la salut de les persones i els animals, han estimulat importants mesures legislatives per a minimitzar els riscos associats amb l'ús de plaguicides químics. Els agents de control biològic amplien les  eines disponibles per al maneig integrat de plagues, i són essencials per a la producció ecològica, per la qual cosa s'espera que servisquen per a reduir dràsticament l'ús de plaguicides químics.

Entre els agents de control biològic, els fongs entomopatògens tenen major potencial que els bacteris o els virus perquè infecten als seus hostes a través de la cutícula (sense necessitat d'ingestió) i els seus compostos insecticides es consideren assegurances per als éssers humans, el medi ambient i els organismes no objectiu. Per això, en els últims anys s'han situat a l'avantguarda del desenvolupament global d'estratègies alternatives de biocontrol per a tefrítids. No obstant això, la seua aplicació eficaç requereix que arriben al seu objectiu i  romanguen viables durant i després del procés d'aplicació.

El projecte FUNGITECH, la Investigadora Principal del qual és la Dra. Patrícia Chueca, del Centre de Agroenginyeria de l'IVIA, té com a objectiu generar nous coneixements sobre els factors que incideixen en la distribució i eficàcia d'aquests agents de biocontrol, amb la finalitat de desenvolupar tecnologies per a la seua òptima aplicació i màxima eficàcia. El projecte se centrarà en l'aplicació de fongs entomopatògens per a controlar la mosca del mediterrani (Ceratitits capitata Wied.) i en la transferència dels resultats a un sector agrícola que demanda cada vegada amb major força eines de control de plagues ecocompatibles.

 • FINANÇAMENT DEL PROJECTE

El projecte "Optimització de la tecnologia d'aplicació per a l'ús efectiu de fongs entomopatògens. Cas d'estudi: maneig sostenible de la mosca mediterrània de la fruita. (FUNGITECH)" (projecte PID2019-106336RR-I00), corresponent a la convocatòria 2019 de Projectes I+D+i 2019, és finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya  i l'Agència Estatal d'Investigació i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

 

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del projecte és generar nou coneixement sobre els factors que incideixen en la distribució i eficàcia dels productes fitosanitaris microbiològics basats en fongs entomopatògens (EPF), amb la finalitat de crear procediments i tecnologies òptims per a impulsar el seu ús i assegurar una producció agrícola més sostenible econòmica i ambientalment.

Com a cas d'estudi, el projecte se centra en l'aplicació de EPF per a controlar la mosca de la fruita del Mediterrani i en tres estratègies de control:

 1. L'ús de mascles estèrils com a vectors de EPF.
 2. Aplicació foliar de EPF per a atacar a adults.
 3. Aplicació al sòl de EPF contra estadis preimaginals.

L'estratègia I requereix conéixer sobre la resposta als EPF dels mascles estèrils i la població salvatge de C. capitata adaptada al clima mediterrani. A més és necessari el desenvolupament d'un nou i òptim sistema d'inoculació de conidis secs de mascles estèrils.

En les estratègies II i III, és necessari investigar els factors de la tecnologia d'aplicació que afecten  els EPF per a dissenyar i desenvolupar equips adequats per a la seua distribució ja que la tecnologia actual no és adequada.

Per a aconseguir-ho, els objectius específics són:

 1. Selecció de cep / producte EPF amb efectes letals i subletals enfront de C. capitata per a la seua aplicació amb la tècnica de l'insecte estèril (SIT).
 2. Avaluació de tots els passos del procés de polvorització/empolvore, des del tanc fins a la deposició de propàguls per a l'aplicació foliar i al sòl.
 3. Desenvolupament de sistemes per a alliberar el EPF, específicament (1) un dispositiu d'inoculació per a conidis sòlids en mascles estèrils, (2) un sistema de polvorització foliar per a administrar suspensió de conidis contra els adults en arbres de cítrics i fruiters i (3) un sistema de polvorització/empolvore al sòl per a distribuir conidis de propàguls i microesclerocis en el sòl contra les etapes preimaginals de C. capitata.
 4. Avaluació de camp de la deposició de propàguls, la seua evolució i l'eficàcia de cada estratègia de biocontrol amb els sistemes desenvolupats.
 5. Difusió.

ENTITATS PARTICIPANTS

IVIA - CENTRE D'AGROENGINYERIA

El Centre de Agroenginyeria pertany a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). La seua activitat investigadora se centra en el desenvolupament i adaptació de maquinària aplicable al sector rural i en l'automatització de processos per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat econòmica i mediambiental de les operacions agràries, incorporant nous sistemes de mecanització, automatització, electrònica robòtica i informàtica en els processos de producció i comercialització.
Actualment es compon de dos laboratoris:

 • Laboratori de Visió per Computador on es duen a terme investigacions orientades a la inspecció del producte agrícola en camp i en postcollita mitjançant el desenvolupament de sensors i tecnologia de visió artificial. Actualment les línies prioritàries són: 1) Mètodes òptics de detecció en agricultura de precisió i 2) Tecnologia per a la inspecció automàtica de la qualitat de les fruites".
 • Laboratori de Mecanització Agrària on es duen a terme investigacions orientades a la mecanització i optimització de labors agrícoles. Actualment les seues línies prioritàries són 1) Racionalització i ús sostenible de les aplicacions mecanitzades de productes fitosanitaris en cultius arboris i 2) Recol·lecció mecanitzada de cítrics i fruiters.

TRAGSA

El Grup TRAGSA, de capital social íntegrament públic, està integrat per les societats mercantils Tragsa i Tragsatec. Forma part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i del Sector Públic Institucional, tenint la condició de poder adjudicador i mitjà propi personificat de les Administracions Públiques que participen en el seu accionariat. Els seus 42 anys d'experiència treballant per a autoritats públiques, han situat a aquest grup empresarial a l'avantguarda dels diferents sectors en els quals opera, des de la prestació de serveis agrícoles, forestals, ramaders i de desenvolupament rural, fins a la conservació i protecció del medi ambient. L'ampli abast nacional de la companyia, que té sucursals en totes les províncies de les 17 Comunitats Autònomes d'Espanya, li permet respondre de manera independent, ràpida i eficaç a qualsevol necessitat urgent del govern central, regional o local. El Grup TRAGSA ofereix solucions integrals a les necessitats de les administracions públiques en matèria de medi ambient, desenvolupament rural i gestió dels recursos naturals, amb una reconeguda capacitat de resposta. Gràcies a la seua àmplia experiència nacional i internacional, pot atendre nombroses peticions, aportant a aquells factors únics que identifiquen al Grup amb qualitat, personal altament qualificat i innovació en I+D+i.

SDT

El Servei de Transferència de Tecnologia (STT) realitza les funcions de detecció i actuació de la problemàtica que afecta el sector productiu agrari a la Comunitat Valenciana, l'experimentació i adaptació de les innovacions en les tècniques de la producció agropecuària, la introducció i l'assaig de nous materials vegetals (varietats i patrons), el suport a la investigació agrària, la transferència de tecnologia, l'assessorament i l'assistència tècnica als agricultors i ramaders, la divulgació de la informació i la formació contínua a través de l'organització de cursos, conferències i demostracions. Per a realitzar aquestes funcions el STT disposa de 5 Estacions Experimentals Agràries (EEA) situades a Moncada (València), on se situa la seu del Servei en les instal·lacions de l'IVIA, Carcaixent i Llutxent (València), Vila-real (Castelló) i Elx (Alacant).

ENTITATS COL·LABORADORES

UCO

El grup PAIDI AGR163 "Entomologia Agrícola" de la Univerisitat de Còrdova ha exercit un paper clau en el desenvolupament de la patologia d'invertebrats i del control microbià de plagues a Espanya des de la seua fundació en 1978 i posterior catalogació. Arribat el segle XXI, l'activitat del grup s'ha intensificat en l'ús de fongs entomopatògens i les seues molècules insecticides per al control de plagues, així com la integració d'aquests agents fúngics de control biològic amb altres estratègies per al Control Integrat de Plagues, en definitiva, nous mètodes de control de plagues que s'ajusten als criteris de sostenibilitat recollits en la normativa vigent. Destaquen els recents descobriments del grup sobre la funció dels fongs entomopatògens com endòfits de les plantes i el seu impacte sobre la protecció de cultius i la producció vegetal. 

UJI

El Grup de Gestió Integrada de Plagues (GIPa; (www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=123) de la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seua activitat al voltant de diverses línies d'investigació (control biològic de plagues, mecanismes de defensa de les plantes contra la fitofàgia, ecologia química, anàlisi de riscos fitosanitaris) amb la finalitat de contribuir a desenvolupar sistemes més sostenibles de control plagues. En l'actualitat, el grup participa en dos projectes europeus (‘*Plant-B - A sustainable mixed cropping-beekeeping system in the Mediterranean basin' i ‘FF-IPM - In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies') i altres dos finançats pel Pla Estatal (‘Defense cell signaling during mycorrhiza-induced resistance against necrotrophic fungi and exploratory approaches for the integrated management of pest mites' i ‘SPILL-ISLAND - Predator spillover effects from resource islands on surrounding ecosystems'). 

PERSONAL PARTICIPANT

Dra. Patricia Chueca - IVIA - Coordinadora projecte FUNGITECH 

Dra. Cruz Garcerá - IVIA

Dr. Enrique Moltó - IVIA

Enrique Aguilar - IVIA 

Laura Catalá - IVIA

Jaime Cuquerella -IVIA

Gyomar González - IVIA 

Dr. Óscar Dembilio - TRAGSA

Ignacio Plá - TRAGSA

Dr. Jose Malagón - SDT 

PERSONAL COL·LABORADOR

Dra. Inmaculada Garrido - UCO

Dr. Meelad Yousef - UCO

Dr. Josep Jaques - UJI

LINKS D'INTERÉS

 

 

LOCALITZACIÓ Institut Valencià d'Investigacions Agràries: Carretera CV-315, Km 10,7 46113 - Moncada (València).